Odesílání...

Koupit

První speciálka na fasády v ČR

REKLAMACE

Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věci takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na odstranění vady, a to buď výměnou věci, nebo její opravou a není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou ve lhůtě 24 měsíců po převzetí věci. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v zákonné lhůtě vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci, a to písemně či osobně u prodávajícího na adrese jeho sídla Týnecká 921/11 Olomouc - Holice 779 00, popřípadě na e-mailovou adresu provozovatele eshop@zofi.cz. Při reklamaci předmětu plnění je kupující povinen prokázat zakoupení předmětu plnění u prodávajícího fakturou a současně dodacím listem (kopiemi). Prodávající není povinen přijmout k vyřízení reklamace předmět plnění, nepředá-li jej kupující se všemi součástmi a příslušenstvím.

V případě reklamace doporučujeme kupujícímu, aby případnou reklamaci vždy nejprve telefonicky konzultoval s prodávajícím, kdy se dohodnou na jejím konkrétním řešení. Lhůta k vyřízení reklamace tak běží od telefonického uplatnění reklamace (prodávající potvrdí výstupy z telefonického hovoru neprodleně na emailovou adresu kupujícího). V případě, že je reklamace řešena zasláním zboží k prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu a zasílané reklamované zboží doporučujeme pojistit, neboť prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Práva z vadného plnění se nevztahují na tyto situace:

  • závady nebo poškození zboží při přepravě: vzhledem k tomu, že zboží je zpravidla doručováno kupujícímu prostřednictvím třetí osoby, je nutné při převzetí zboží důkladně zkontrolovat zásilku a její obsah . Viz čl. VII Obchodních podmínek.
  • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.
  • vady vzniklé nevhodným používáním zboží, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením se zbožím, nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; nesprávným skladováním; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, neodbornou montáží, instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží, pokud je v rozporu s obecně známými postupy či s návodem.
  • vady vzniklé nedodržením pokynů stanovených výrobcem.
  • vady vzniklé provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav
  • vady vzniklé zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
  • vady zboží způsobené živly (oheň, voda, zásah bleskem apod.)
  • uplynutí zákonné lhůty u reklamovaného zboží přede dnem uplatnění reklamace.

Odpovědnost za vady se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Kupující má v případě uznané a oprávněné reklamace právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

KONTROLA BALÍKU PŘI PŘEVZETÍ:

  • Při viditelném vnějším poškození balíku reklamujte zásilku přímo u řidiče zásilkové služby. Řidič je povinen sepsat s Vámi reklamační protokol o vzniklé škodě.
  • Při vnitřním poškození reklamujte zásilku přímo u dodavatele do 3 dnů od převzetí. K reklamaci je třeba pořídit fotodokumentaci (celý balík, druh výstelky, poškozené zboží, etikety Křehké a Neklopit).

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování: Zofi fasády s.r.o., Týnecká 921/11, Olomouc - Holice 779 00
Adresa elektronické pošty: eshop@zofi.cz
Tel.: +420 777 582 498, +420 800 46 46 46

 

Sledujte nás na sociálních sítích

 

Nastavení souborů Cookies

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.